INTEGRITETSPOLICY

GDPR

Information om behandling av personuppgifter

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

Den här informationen syftar till att förklara hur Norsk BV pedagog/leg psykoterapeut Berit Larsen, leg psykolog/leg psykoterapeut Sven-Erik Levin och leg psykolog/leg psykoterapeut Christina Lillieroth hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till var och en av oss.

Personuppgiftsansvarig

Berit Larsen, Sven-Erik Levin och Christina Lillieroth är ansvariga för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna mellan dig och oss. Våra kontaktuppgifter finns längst ner på hemsidan.

Ändamål och rättslig grund för behandling

Berit Larsen, Sven-Erik Levin och Christina Lillieroth använder de uppgifter du lämnar till oss för att vi ska kunna ge dig en god och säker vård. De används också i det systematiska och och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs under vårdtiden löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som patient.

Den rättsliga grund som vi har för att behandla dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av s.k. allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykologer och psykoterapeuter är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (bl.a. enligt Patientdatalagen). Vår verksamhet, precis som alla vårdgivare, står under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och i händelse av deras tillsyn fyller patientupgifterna en viktig funktion.

Lagringstid

Psykologerna/psykoterapeuterna på Stockholms Hypnos- och Psykoterapimottagning kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandlingen av personuppgifter.

Mottagare av uppgifter

För alla patientuppgifter gäller reglerna om tystnadsplikt och sekretess. Uppgifter lämnas till utomstående endast om du aktivt samtycker till detta. I särskilda fall kan vi dock ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter, exempelvis när barn far illa eller när grova brott har begåtts.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande vår behandling av dina personuppgifter.

Uppgifter som krävs enligt lag

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att vi ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som vi gör, de planeringar som görs och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.

Hypnos Stockholm

Du är varmt välkommen att kontakta oss per telefon eller e-post.
Vi har mottagningar på dessa gatuadresser. Klicka nedan för att se en karta!

Råggatan 11 | 118 59 Stockholm
Rörstrandsgatan 50 | 113 33 Stockholm